Główna
Menu witryny
Główna
Aktualności
O Związku
Nasze projekty
AKCJA WISŁA
Dokumenty/oświadczenia
Narodny Dom
Kontakt
Gościmy
Zaloguj się

Hasło?
Oficjalny serwis Związku Ukraińców w Polsce
Roboty budowlano montażowe wraz z montażem szybu windowego i windy - pytania 2 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

                                                                                                               Przemyśl, 23.04.2020 r.

Związek Ukraińców w Polsce,

ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, woj. mazowieckie,

tel. 022 6799677, faks 022 6799695

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: stowarzyszenie

 

Adres korespondencyjny: ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl

adres inwestycji: ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl

 

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

adres strony internetowej: www.zup.ukraina.com.pl

                                                                                  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP: Ogłoszenie nr 530077-N-2020 z dnia 2020-04-08 r.

 

 

Wykonawcy

                                                                                   zainteresowani udziałem

w postępowaniu

 

 

Dotyczy postępowania pn.: Roboty budowlano – montażowe wraz z montażem szybu windowego i windy w budynku Narodnego Domu w Przemyślu.

 

Odpowiedzi na pytania nr 2.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.  2019, poz. 1843) zawiadamia się, że w dniu 20.04.2020 r. wpłynęły do zamawiającego pytania wykonawców/wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści:  

 

Pytanie 1.

Czy Zamawiający przewiduje uzupełnienie dokumentacji przetargowej o uszczegółowiony  OPZ do zadania?  - ewentualnie uzupełnienie przedmiaru o zakres wynikający z poniższych stwierdzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie przewidziano wykonania specyfikacji technicznych.

 

Pytanie 2.

Czy Zamawiający uzyskał aktualizacje dokumentacji projektowej oraz posiada aktualną decyzję o pozwoleniu na budowę? – ważne w związku ze zmianami niektórych norm technicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obowiązujące jest aktualne pozwolenie na budowę. Zamawiający nie aktualizował dokumentacji projektowej.

 

Pytanie 3.

W jakim zakresie zostały dotychczas wykonane pozostałe roboty ujęte w projekcie?

               (wiedza konieczna jest  dla określenia częściowego zakresu robót w stosunku do projektu obejmującego cały obiekt  związanych z wbudowaniem dźwigu osobowego w istniejącą infrastrukturę:

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt budowlany obejmuje całość prac przy budowie obiektu budynku Narodnego Domu w Przemyślu. W ciągu kilku ostatnich lat wykonano szereg zakresów prac zgodnie z przyjętym zakresem robót dla danego etapu prac. W zakresie objętym postępowaniem jest wykonanie patio wraz z szybem windowym, windą i zadaszeniem. Urządzenie dźwigowe należy podłączyć do instalacji i odebrać przez UDT. Wykonano fundamenty na których ma być posadowiony szyb windowy. Szczegółowy zakres prac dotychczas wykonanych nie ma wpływu na bieżące postępowanie.

a)            Czy zostało zrealizowane zasilanie główne obiektu, wraz z rozdzielnicą główną obiektową, do której ma być przyłączona linia zasilająca rozdzielnicę RDO?    

Odp.

Zasilanie główne obiektu jest wykonane. W ramach zadania należy rozbudować rozdzielnicę główną obiektową przystosowując do przyłączenia windy. Rozdzielnica znajduje się w piwnicy.  

b)           Czy zostało zrealizowane uziemienie ochronne obiektu z głównym zaciskiem uziemiającym? Jeśli nie - trzeba będzie wykonać dodatkowy uziom dla dźwigu i podłączyć go do głównego połączenia wyrównawczego obiektu.

Odp.

Tak

c)            Czy została zrealizowana projektowana instalacja oświetleniowa obiektu?

              Chodzi o oświetlenie rejonu wejść do dźwigu na wszystkich przystankach, które powinno spełniać wymagania norm i przepisów. Jeśli projektowana instalacja nie została wykonana należy dodatkowo zaprojektować i wykonać oświetlenie wejść do dźwigu na wszystkich przystankach.

Odp.

Instalacja oświetleniowa obiektu nie jest zaprojektowana. W zadaniu należy uwzględnić projekt i wykonanie (może być projekt powykonawczy) oświetlenia wejść do dźwigu na wszystkich przystankach

d)           Czy została zrealizowana projektowana instalacja odgromowa na dachu obiektu?

Jeśli nie - nie będzie do czego przyłączyć zwodów projektowanych na dachu nad projektowanym szybem dźwigu; w tej sytuacji konieczne byłoby wykonanie dodatkowych zwodów,  przewodu odprowadzającego i uziomu (tylko dla ochrony dźwigu).

Odp.

Nie, instalacja odgromowa na dachu nie jest zrealizowana.

e)           Czy została zrealizowana projektowana instalacja sygnalizacji pożaru (SAP) w obiekcie i czy przewiduje ona montaż linii dozorowych i detektorów w przestrzeni szybu dźwigu osobowego ?  brak tych danych)

Odp.

Instalacja SAP jest zrealizowana na części obiektu. Nie uwzględnia windy.

 

Pytanie 4.

Czy Zamawiający może określić sposób telefonicznego połączenia pomiędzy kabiną dźwigu a obsługą obiektu- Projektant scedował to na etap wykonawstwa, a dostępne rozwiązania stanowią w kosztach znaczne różnice.  W szczególności proszę o określenie miejsca połączenia z kabiną:

-        połączenie przewodowe z portiernią, lub innym pomieszczeniem w obiekcie ?,

 

Odp.

NIE

 

-        bezprzewodowe, za pośrednictwem telefonii komórkowej do pogotowia dźwigowego lub innego abonenta?.

 

Odp.

TAK

 

Pytanie 5.

Czy Zamawiający może podać w jakim stanie estetycznym znajdują się obecnie pomieszczenia obiektu, przez które będą prowadzone linie instalacyjne dotyczące dźwigu i jaka będzie wymagana technologia ich ułożenia? Jaki będzie rodzaj i zakres robót poinstalacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Roboty poinstalacyjne mają na celu przywrócenie stanu estetycznego sprzed montażu. Kondygnacja: parter i 1 piętro jest wykończona w wysokim standardzie estetycznym uwzględniającym jego pierwotny, secesyjny wystrój. Pozostałe kondygnacje są w stanie deweloperskim.

 

Pytanie 6.

Czy przewidywana jest zmiana względem dokumentacji wymiaru szybu?- Szyb wg dokumentacji posiada wymiary ograniczające wykonanie powierzchni kabiny, która umożliwia zastosowanie udźwigu Q=630 kG . Wg. kosztorysu dźwig powinien być o udźwigu Q=1000 kG.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie przewiduje się zwiększenia wymiarów szybu.

 

Pytanie 7.

Ze względu na przeszklenia szybu proszę o podanie wykonania drzwi kabinowych i przystankowych dźwigu - brak określenia w kosztorysie pełne np. nierdzewne czy przeszklone.

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi kabinowe i przystankowe od strony budynku pełne ze stali nierdzewnej bez przeszkleń. Drzwi kabinowe i przystankowe od strony patia ze stali nierdzewnej z przeszkleniem. Ścianka kabiny od strony patia przeszklona od wysokości 110 cm do sufitu.

 

Pytanie 8.

Jaką ostatecznie klasę ognioszczelności powinny mieć drzwi przystankowe? wg. dokumentacji rysunkowej EI 30 wg. przedmiaru EI 60

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi przystankowe od strony budynku EI30

 

Pytanie 9.

Proszę o podanie co oznacza oznaczenie kabina dwustronnie przeszklona? – z uwagi na fakt, że  kabina dźwigu jest przelotowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Oznaczenie przeszklenia odnosi się do ścianek i drzwi.

 

Pytanie 10.

Jaką ognioodporność maja posiadać przeszklone ścianki szybu?- brak danych

Odpowiedź Zamawiającego:

Przeszklenie ścian szybu - bez odporności ogniowej, szkło warstwowe (klejone).

 

Pytanie 11.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość podpisania cesji bankowej związanej uruchomieniem systemu płatności faktoringowej dla Wykonawcy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje możliwość podpisania cesji bankowej związanej uruchomieniem systemu płatności faktoringowej dla Wykonawcy.

 

 

Pytanie 12.

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia zlecenie i podpisania końcowego protokołu odbioru robót na podstawie przekazanego protokołu odbioru urządzenia dźwigowego UDT bez oczekiwania na przeprowadzenie przez UDT procedury rejestracji urządzenia i przesłania „książki dźwigu” do Inwestora ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokona końcowego odbioru robót na podstawie dokonanego odbioru całości robót budowlanych oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku badania Urzędu Dozoru Technicznego - potwierdzającego, że urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji i uzyskaniu decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia.

Zasady odbioru określone zostały w  § 6 wzoru umowy.

 

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wykonawców.

 

 

                                                                                                                                                                       …………………………………………

 
© 2021 Związek Ukraińców w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies